Startseite  |   AGB  |   Impressum  |   Widerrufsrecht  |   Versandkosten  |    Zur Kasse  
Produkt Informationen
Vorheriger Arikel Artikel 4 von 5 Nchster Artikel der Kategorie Said Nursi  Said Nursi
Şualar (Terimli, Lügatlı, Kaynaklı, İndeksli
Şualar (Terimli, Lügatlı, Kaynaklı, İndeksli
Bewertung(en): 
Keine Bewertungen vorhanden 
Lieferzeit:
Preis: 18,00 €
Menge:   

Şualar (Terimli, L�gatlı, Kaynaklı, İndeksli) Bedi�zzaman Said Nursi B�y�k Boy Kitaplar İKİNCİ ŞU�: Allah�ın birliğini, �Ehad� ismini a�ıklar. İsm-i Azamın altı n�ktesinin yedincisi... Birinci Makamın Birinci Meyvesi: Tevhid ve vahdette cem�l-i İl�h� ve kem�l-i Rabban� tezah�r eder. Vahdet olmazsa o hazine gizli kalır. Tevhidin İkinci Meyvesi: K�inatın zatına ve mahiyetine bakar. Vahdet sırrıyla, k�inatın kem�l�tı ger�ekleşir ve varlıkların ulv� vazifeleri anlaşılır, bu �lemdeki İl�h� maksatlar ortaya �ıkar. ���nc� Meyve: Şuurlu varlıklara, �zellikle insana bakar. Vahdet sırrıyla insan, k�inattaki b�t�n varlıkların en m�kemmeli ve Alemleri Yaratan�ın muhatabı ve dostu olabilir İkinci Makam: Tevhid ve Vahd�niyeti iktiza eden; şirki ve ortaklığı kesinlikle kabul etmeyen deliller. Birincisi: Bu k�inattaki sanatlar, Hak�m olan Allah�ın sınırsız sıfat, isim, kudret ve ilmiyle yapılıyor. Vahdaniyetin İkinci Muktazisi: Tevhid ve hidayet yolunda sonsuz kolaylıklar, şirk yolunda ise sonsuz zorluklar olduğunu a�ıklar. Tevhidin ���nc� Muktazisi: Bir �ekirdeği yaratanla k�inatı yaratan aynı Zattır. ��nk� �ekirdek k�inatın k���k bir �rneğidir. ���nc� Makam: Tevhidin �� k�ll� al�metini �zet olarak a�ıklar. Birinci Al�met ve H�ccet: Her şeyde vahdet var. Vahdet ise, bir v�hide işaret eder... birliği olan eser, birden meydana gelir. İkinci Al�met ve H�ccet: Zerrelerden k�inatın en geniş dairesine kadar her şeydeki m�kemmel d�zen ve �l��, yalnız bir vahdetle olabilir, �eşitli eller karışsaydı bu d�zen bozulurdu. Sualin Birinci Şıkkı: �K�inatı g�zellikler ve adalet kuşatmıştır. G�z�m�z �n�ndeki bu kadar �irkinliklere, hastalıklara, musibetlere, �l�mlere ne diyeceksin?� Sualin İkinci Şıkkı: �Sonsuz bir merhamet ve servet sahibi olan Allah, neden c�z�� varlıkları ve şahısları musibete, şerre ve �irkinliğe m�ptel� ediyor? Bu sualin cevabı �ok evhamı izale eder.� ���nc� Al�met ve H�ccet: �M�lk Onundur ve ezelden ebede her t�rl� hamd ve �vg�, ş�k�r ve minnet Ona mahsustur.� ifadesi ile işaret edilen tevhid delilleridir. Hatime: Diğer iman esaslarına Tevhid sırrı i�inde kısa işaretlerdir. Uzunca bir Haşiye: �Korkun� bir ses onlara yetti.� Y�sin S�resi, 36:29. �Kıyametin ger�ekleşmesi ise g�z a�ıp kapayıncaya kadar.� Nahl S�resi, 16:77. �yetleri kıyametin kopmasının zamansız olacağını haber veriyor. Aklı bu hususta ikna etmek i�in �rnekler veriliyor. Birinci Mes�ele: Ruhların cesetlerine gelmesinin �rneği dağılmış ordunun d�d�k sesiyle toplanması misaliyle ispatlanır. İkinci Mes�ele: Cesetlerin yeniden diriltilmesinin �rneği b�y�k bir şehrin karanlık bir gecede bir merkezden bir anda aydınlatılması ile ispatlanır. ���nc� Mes�ele: Cesetlerin yeniden diriltilmesiyle ilgili �rneği baharda birden sayısız �i�ek ve bitkilerin a�ılıp gelişmesiyle ispatlanır. Amma Bir D�rd�nc� Mes�ele: D�nyanın �l�m� ve Kıyamet kopması bir anda bir gezegen ve kuyruklu yıldızın �arpmasıyla izah edilir. Tevhid� Bir M�n�c�t ve Mukaddimesi ���NC� ŞU�: Allah�ın varlığının zorunluluğunu; birliğini ve kudretinin b�y�kl�ğ�n� a�ıklar ve ispat eder. M�n�c�t: �G�klerin ve yerin yaratılmasında, gecenin ve g�nd�z�n değişmesinde, insanlara faydalı şeylerle denizde akıp giden gemilerde, Allah�ın g�kten su indirip onunla yery�z�n� �l�m�nden sonra diriltmesinde, her t�rl� canlıyı yery�z�ne yaymasında, r�zg�rları sevk etmesinde ve g�kle yer arasında Allah�ın emrine boyun eğmiş bulutlarda, aklını kullanan bir topluluk i�in Allah�ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eden nice deliller vardır.� (Bakara S�resi, 2:164.) �yetinin m�n�c�t tarzında bir nev� geniş tefsiridir. D�RD�NC� ŞU�: �Allah bize yeter; O ne g�zel vekildir.� (�l-i İmr�n S�resi: 173.) �yetinin anlam, hikmet ve insan hayatındaki �nemini a�ıklar. Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: Bek� aşkının, Bak�-i Z�lkem�l�e imanda ve Onu bilmede olduğunu izah eder. İkinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: Aciz insanın Allah�a iman etmekle, hadsiz kuvvet ve kudrete dayanabileceği a�ıklanır. ���nc� Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: Sınırsız Kudretin faaliyeti ve insanın �nemi D�rd�nc� Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: İman bağı ile her m��min k�inattaki varlıklar sayısınca varlığa kavuşur. Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: İman g�z�yle hayata bakış Birinci Mesele: Hayatın mahiyeti ve hakikati İkinci Mesele: Hayatın ger�ek hukuku ���nc� Mesele: Hayatın fıtr� vazifeleri D�rd�nc� Mesele: Hayatın ger�ek zevki ve saadeti Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye: Varlıkların durmayarak gelip gitmesi ve onlarda g�r�len g�zelliklerin ebedi bir g�zelliğe ayna olmasını �� b�rhanla izah eder. ALTINCI ŞU�: Namazda teşehh�dde okunan �Ettahhiy�t�� duasının bir tefsiri olup, namazın, m��minin bir nev� miracı olduğu ger�eğinin iki n�ktesini a�ıklar YEDİNCİ ŞU�: Yaratıcısını k�inattan soran bir seyyahın g�zlemlerini anlatan temsil� bir ifade ile bir�ok tabiat olayları ve varlıkların diliyle Allah�ı tanıtan Ris�ledir. �yet��l-K�bra Birinci Makamın Birinci Basamağında: Semavatın Allah�ın varlığına del�leti İkinci Mertebesinde: Atmosfer ve i�indekilerinin Allah�ın varlığına del�leti ���nc� Mertebesinde: Yer K�resi ve i�indekilerinin Allah�ın varlığına del�leti D�rd�nc� Mertebesinde: Deniz ve nehirlerin Allah�ın varlığına del�leti Beşinci Mertebesinde: Dağların ve ovaların Allah�ın varlığına del�leti Altıncı Mertebesinde: Ağa�ların ve bitkilerin Allah�ın varlığına del�leti Yedinci Mertebesinde: Hayvanların ve kuşların Allah�ın varlığına del�leti. �� hakikatı var Sekizinci Mertebesinde: Peygamberlerin Allah�ın varlığına delaleti Dokuzuncu Mertebesinde: Alimlerin Allah�ın varlığına delaleti Onuncu Mertebesinde: Kuds� m�rşidlerin Allah�ın varlığına delaleti On Birinci Mertebesinde: Meleklerin ve ruh� varlıkların Allah�ın varlığına delaleti On ���nc� Mertebesinde: Nurlu akılların ve selim nur�ni kalplerin Allah�ın varlığına del�leti. On D�rd�nc� ve On Beşinci Mertebesi: Vahiy hakikati gelecek şu beş hakikati netice veriyor: Cenab-ı Hakk�ın beşerin akıl seviyesine g�re hitap etmesi. Cenab-ı Hakkın, y�ce kel�mıyla Kendi Z�tını tarif etmesi. İnsanların dualarına cevap vermesi Onun yaratıcılığının şe�nidir. Kel�m sıfatı, ilim ve hayat sıfatının ayrılmaz bir gereğidir. Y�ce kelamıyla insanları uyarması ul�hiyetinin gereğidir. Ve ilham ile vahyin arasındaki fark. Birinci Makamın On Altıncı Mertebesinde: Fahr-i �lem olan Muhammed�in (a.s.m.) Allah�ın varlığına del�leti On Yedinci Mertebesinde: Kur��n�ın vech-i i�c�zı ve Allah kel�mı olduğunun delilleri. On Sekizinci Mertebesinde: K�inatın Allah�ın varlığına del�leti On Dokuzuncu Mertebesinde: Allah�ın isim ve sıfatlarının Kendi varlığına del�leti. İhtar İkinci Bab: Tevhid Delillerine Dairdir Birinci Hakikat: Cenab-ı Allah�ın mutlak ul�hiyyetini a�ıklar. İkinci Hakikat: Cenab-ı Hakkın mutlak Rububiyyetini a�ıklar. ���nc� Hakikat: Kem�lattır. D�rd�nc� Hakikat: H�kimiyettir. Beş kuşatıcı hakikatı i�ine alır. Birincisi: Kibriya ve azamet hakikatidir. İkinci Hakikat: K�inatta tasarrufları g�r�nen Rabban� fiillerin nihayetsiz bir şekilde ortaya �ıkmalarıdır. ���nc� Hakikat: Mevcudatın �ok hızlı ve �oklukla yaratılmasına rağmen, son derece sanatlı ve intizamlı oluşu. Birinci Sır: Bir şey z�t� ise, zıttı ona arız olamaz. İkinci Sır: Nuraniyet, şeffafiyet sırrıyla az �ok birdir. D�rd�nc� Hakikat: K�inatı Rububiyet cihetiyle inkısam kabul etmez bir k�l olduğunun izahı. Beşinci Hakikat: Kainatın umumunda olan birlik hakikatın izahı d�rt kuşatıcı hakikatı i�ine alıyor. Birinci Hakikat: Fett�hiyet hakikatidir. İkinci Hakikat: Rahm�niyet hakikatidir. ���nc� Hakikat: M�debbiriyet ve idare hakikatidir. D�rd�nc� Hakikat: Rah�miyet ve rezz�kıyet hakikatidir. İhtar DOKUZUNCU ŞU�: �ld�kten sonra dirilmeye ve �hirete �man, insanın hem şahs�, hem de cemiyet hayatının huzuru i�in ne kadar gereklidir? Bu hususu, �ld�kten sonra dirilmenin delilleriyle beraber a�ıklayan ve ispat eden �nemli bir tefsirdir. Mukaddime Birinci Nokta: Ahiret inancı, toplumsal ve ferd� hayatin saadetinin esasıdır. Birincisi: İnsanlığın yarısını teşkil eden �ocuklar i�in ahiret inancının faydası. İkinci Delil: İhtiyarlar i�in ahiret inancının d�nyev� faydalarını izah eder. ���nc� Delil: Gen�ler i�in faydasını izah eder. D�rd�nc� Delil: Aile hayatı i�in faydasını izah eder. İkinci Nokta: Haşre imanın, diğer iman hakikatlerini ispatı ele alınıyor. ONUNCU ŞU�: On Beşinci Lem�adan buraya kadar olan ris�lelerin fihristesidir. Burada yazılmamıştır. ON BİRİNCİ ŞU�: Denizli Hapsinin bir nev� m�dafaası h�km�ndeki meyvesi olup, aynı zamanda �man, ibadet ve Tevh�de dair �nemli meseleleri a�ıklar ve ispat eder. Meyve Ris�lesi: On Bir Mes�eledir Birincisi: Her g�n 24 saatin bir saatini ahirete sarfetmeye vesile olan namaz ibadetinin �nemi vurgulanıyor. İkinci Mes�elenin H�l�sası: �l�m�n karşısında takınılacak tavır. ���nc� Mes�ele: Eskişehir hapishanesinin penceresinden lise talebelerinin h�line ağlaması. D�rd�nc� Mes�ele: D�nya savaşından daha �nemli olan hakikat. Beşinci Mes�ele: Gen�liğin değerini bilip ona g�re davranmak. Altıncı Mes�ele: İlimlerin diliyle Allah�ı tanıma Yedinci Mes�ele: Bize ahireti anlat diyen mahpuslara bir izah. Sekizinci Mes�elenin bir H�l�sası: Ahiret inancının ferd� ve toplumsal hayata faydaları. Birincisi: İnsanın mahiyeti ebediyetle fıtraten alakadardır. İkinci meyvesi ve hayat-ı şahsiyeye bakan bir faydası: �hirete imanla �l�m bir cennet kapısına d�n�ş�r. Hayat-ı şahsiyeye ait ���nc� bir faydası D�rd�nc� bir faydası ki, insanın hayat-ı i�timaiyesine bakıyor Birinci N�kte: Cehennemin varlığı hakkında bir değerlendirme. İkinci N�kte: Cehennemin varlığının ve şiddetli azabının, rahmete ve adalete zıddiyeti yoktur. Dokuzuncu Mesele: C�z�� bir iman hakikatini ink�r etmek k�fr� gerektirir. ��nk� iman bir b�t�nd�r. Birinci Nokta: Cenab-ı Hakkın varlık delilleri aynı zamanda ahirete işaret ve delildir. İkinci Nokta: B�t�n peygamberler ve Kur�an�ın en esaslı unsuru Allah�a ve haşre imandır. ���nc� Nokta: Elhamd�lill�h�ın m�n�sını ifade eden bir c�mle... Onuncu Mes�ele: Emirdağ �i�eği Kur��n�daki tekrarlara ilgili edilen itirazlara cevap Bu onuncu meseleye bir hatime olarak İki Haşiye Birincisi: Kur��nın hakik� terc�mesi m�mk�n değil. H�timeden ikinci haşiye: Muhammed (a.s.m.) ın getirdiği nur, k�inatın, yokluk, vazifesizlik, anlamsızlık perdesini kaldırır. H�srev�in �stadına yazdığı mektup On Birinci Mes�ele: Meleklere iman r�kn�n�n pek �ok meyvelerinden k���c�k bir meyvesine işaret. Hatime: Fel�k suresinin bir y�n�yle izahı. Bir ihtar: Her bir �yetin �ok m�n�ları vardır. Bu sureye ait bir n�kte-i i�c�ziyenin haşiyesidir On Birinci Meselenin haşiyesinin bir l�hikasıdır. ON İKİNCİ ŞU�: Denizli Mahkemeleri m�dafaalarından alınmış, Ris�le-i Nur meslek ve meşrebiyle Nur cemaatinin mahiyetini a�ıklayan par�alardır. İddianameye karşı itiraznamenin tetimmesidir Bu gelen kısım �ok ehemmiyetlidir Bu defaki k���k m�dafaatımda demiştim: Risale-i Nurdaki şefkat bizi siyasetten menetmiş. ON ���NC� ŞU�: Bedi�zzaman�ın talebelerine g�nderdiği �nemli mektuplardır. Ed-Da�: Yıkılmış bir mezarım Burada başı yazılmayan zelzele hadisesinin maba�di H�srev�in mektubunda G�zel ve tam yerinde bir taziyename ON D�RD�NC� ŞU�: Bedi�zzaman ve talebelerinin Afyon Mahkemesinde yaptığı m�dafaalarla, o d�nemde Bedi�zzaman�ın talebelerine yazdığı mektuplardır. Afyon M�ddeiumumisi ve Mahkeme Reisi ve azalarına Denizli adliyesine sunulan dokuz esaslı dilek�e tekrar sunuluyor. Afyon Mahkemesinin bizi itham etmesine karşı itiraznamenin tetimmesidir Afyon h�k�met ve mahkemesine ve zabıtasına daha birka� nokta maruzatım var Ankara�nın altı makamatına ve Afyon Ağır Ceza Mahkemesine verilen m�dafaanın itirazname tetimmesi ve l�hikasıdır İddianamede benim hakkımda d�rt iddiaya cevap. L�hika Afyon Mahkemesine, iddianameye karşı verilen itirazname tetimmesinin bir zeylidir Son S�z�m Heyet-i Vekiliye g�nderilmiş bir istidadır. İ�inde �� nokta belirtiliyor. Ehl-i Vukufun insaflı hocalarından �� sualim var Hata-Savab cetveli Hatalar ve cevapları Hata-Savab cetvelinin zeylidir Temyiz Mahkemesi Riyasetine: Haşirdeki Mahkeme-i K�braya bir arzuhaldir. Ris�le-i Nur�un hakkaniyetine bir n�mune; Tenbih ON ALTINCI MEKTUP: Mektubat�ta yer almaktadır. Gen�lik Rehberi�nin k���k bir haşiyesi: Gen�lik darbesini yiyip �mr�n� ge�irenlere bir teselli. �Başta m�d�r olarak hapsin heyet-i idaresine sureten ehemmiyetsiz, fakat bence �ok ehemmiyetli bir maruzatım var� başlığı altında tahamm�l edilmez işkenceleri şik�yet ediyor. M�jdeli ve tabiri �ıkmış latif bir r�ya Başbakanlığa, Adliye Bakanlığına, Dahiliye Bakanlığına verilen geniş bir dilek�e Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: H�srev�in m�dafasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Tahiri�nin m�dafasıdır. Afyon Ağır Ceza Hakimliğine: Z�beyir�in m�dafasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Mustafa Sungur�un m�dafaasıdır Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Mehmed Feyzi�nin m�dafaasıdır Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Ahmed Feyzi�nin m�dafaasıdır Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Ceylan�ın m�dafaasıdır Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Mustafa Osman�ın m�dafaasıdır Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Hıfzı Bayram�ın m�dafaasıdır Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Emirdağlı Mustafa�nın m�dafaasıdır Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Halil �alışkan�ın m�dafaasıdır Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Mustafa G�l��n m�dafaasıdır Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: K���k İbrahim�in m�dafaasıdır BEŞİNCİ ŞU�: �hirzamanla ilgili bazı hadis-i şerifler ve yorumları Mukaddime: �hirzamanla ilgili hadis-i şerifleri doğru yorumlamak i�in bazı prensipler.inci Makam: Hz. Muhammed�in (a.s.m.) Kıyamet al�metleri ve şartları hususunda buyurdukları hadislerin yorumları. ON BEŞİNCİ ŞU�: El-H�ccet��z-Zehra ismindeki Tevhid hakikatine dair bir Ris�ledir. El-H�ccet��z-Zehra: İki makamdır Birinci Makam: �� kısımdır Birinci Kelime: �Allah�tan başka hi�bir il�h yoktur.� Bunun delili �yet�l K�bra Risalesindedir. İkinci Kelime: �O birdir.� Bu delile kısa bir işaret. ���nc� Kelime: �Onun hi�bir şeriki yoktur.� Bu delile kısa bir işaret. D�rd�nc� Kelime: �M�lk umumen Onundur.� Bundaki uzun h�ccete kısa bir işaret. Beşinci Kelime: �Hamd ve sena, medih ve minnet Ona mahsustur.� Geniş delile kısa işaret. Altıncı Kelime �Hayatı veren ve hayatı rızık ile devam ettiren Odur.� H�ccetine kısa işaret Yedinci Kelime: ��l�m� veren de Odur.� H�ccetine kısa işaret. Sekizinci Kelime: �O, kendisine asla �l�m �rız olmayan Hayy-ı Ezel�dir.� Deliline kısa işaret. Dokuzuncu Kelime: �B�t�n hayır Onun elindedir.� H�ccetine kısa işaret. Onuncu Kelime: �O herşeye hakkıyla kadirdir.� H�ccetine kısa işaret On Birinci Kelime: �D�n�ş Onadır.�ın kısa bir izahı. Fatiha-i Şerifenin bir muhtasar h�l�sası Birinci Kelime: �Hamd ve sena, medih ve minnet Ona mahsustur.� İkinci Kelime: ��lemlerin Rabbi�dir. ���nc� Kelime: �O Rahman�dır; rahmeti b�t�n varlıkları kuşatır ve b�t�n yaratıklarının her t�rl� rızkını merhametle yetiştirir.� D�rd�nc� Kelime: �O hesap g�n�n�n sahibidir.� Beşinci Kelime: �Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz.� Altıncı Kelime: �Bizi doğru yola ilet.� Yedinci Kelime: �Kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerinin ve onlara t�bi olan s�lih kullarının yoluna ilet.� Sekizinci Kelime: �Gazabına uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil.� Dokuzuncu Kelime: ��min.� Buna kısa bir işaret. ���nc� Medrese-i Yusufiye�nin tek bir dersinin ���nc� kısmı Mukaddime: �Ve Muhammed�in (a.s.m.) Allah�ın Res�l� olduğuna şehadet ederim.� ifadesinin diliyle, Hz. Muhammed�in (a.s.m.) peygamberliğini �� işaretle ispat ediyor.� Birinci İşaret: Muhammed (a.s.m.) bu k�inat sahibinin Rububiyyetine karşı k�ll� bir ubudiyetle mukabele ediyor. İkinci İşaret: Muhammed (a.s.m.) risaletine şehadet eder; Birincisi: Peygamberimiz (a.s.m.) on bir h�linden �ıkan bir risalet delilidir. İkinci şehadet: İmanın altı r�kn� Muhammed (a.s.m.) risaletine şehadet eder. ���nc� k�ll� şehadet: Yani o zat g�neş gibi kendi zatına delildir. D�rd�nc� şehadet: Kur�an sayısız delilleriyle onun risaletine şehadet eder. Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci k�ll� şehadetler: Bin bir esmayı i�ine alan Cevşen��l-Kebir�deki hakikatler onun risaletine şehadet eder. Dokuzuncusu: �l-i Res�l�n, Evliyaların, Kutupların şehadeti. Onuncusu: Sahabelerin şehadeti. On Birincisi: M�ctehid imamları, all�meler, d�hi filozofların şehadetleri On İkincisi: Keşfiyata dayananların, aktapların şehadeti. On ���nc� şehadet: D�rt k�ll� ve kat�� h�ccetlerden ibarettir. On D�rd�nc� şehadet: K�inatın şehadeti. On Beşinci şehadet: Cenab-ı Hakkın Rububiyet fiillerinin şehadeti. El-H�ccet��z-Zehra�nın İkinci Makamı nur �yetinin penceresinden ehl-i dalalet ile eh-i hidayetin muvazenesi. On beş delilden birincisi: B�t�n varlıklardaki �l��l� d�zg�nl�kt�r. İkinci delil: B�t�n varlıklarda d�zg�n bir �l�� bulunmasıdır. ���nc� delil: Umum� ve kasd� hikmetler. D�rd�nc� delil: Husus� inayetler yardımlar. İhtar Beşinci ve altıncı delil: Her şeyin şekilleri kaza ve kaderin d�sturlarıyla bi�ilmiş dikilmiştir. Yedinci, sekizinci delil: Muayyen eceller ve rızıklar. Dokuzuncu, onuncu delil: Fenn� sanatlar, s�sl� ihtimamlar On birinci delil: Tam intizamla, kolaylıkla,canlı makinaların yaratılışı. Bu Arab� fıkranın kısaca meali: Herşey onun iradesiyle olur. Kudrete dair Arab� fıkrası: Dokuz basamaklar h�linde ele alınıyor. El-Hutbet��ş-Şamiye namındaki Arab� dersin terc�mesinin mukaddimesidir BİRİNCİ ŞU�: Kur��n-ı Ker�m otuz �� �yetiyle Risale-i Nur�a manen ve cifren işaret ediyor. Bu Şua�da o �yetlerden yirmi dokuzunun m�n�ları verilerek, Risale-i Nur�un asrımızda Kur��n�ın m�nev� bir m�cizesi ve harika bir tefsiri olduğu a�ıklanıyor. Birinci Sual: Okunan Kur��n ve duaların sevapları sayısız insanlara bağışlanıyor. Bu sevaplar o insanlara nasıl ulaşıyor ve sevabın aynısı onların her birisine veriliyor mu? İkinci Sual: Kur��n Risale-i Nur hakkında ne diyor? Birincisi (Risale-i Nur�a işaret eden birinci �yet): Nur S�resi, 24:35. Resaili�n-Nur�a İşaret Eden İkinci �yet: Hud S�resi, 11:112. ���nc� �yet-i Meşhure: Ankebut S�resi, 29:69. D�rd�nc� �yet-i Meşhure: Hicr S�resi, 15:87. Beşinci �yet: En��m S�resi, 6:122. Altıncı �yet: Had�d S�resi, 57:28. Yedinci �yet: Y�nus S�resi, 10:82. Sekizinci �yet: En�am S�resi, 6:61. Dokuzuncu �yet: Bakara S�resi, 2:256; Lokman S�resi, 31:22. Onuncu �yet: Bakara S�resi, 2:269. On Birinci �yet: Bakara S�resi, 2:129. On İkinci �yet:Bakara S�resi, 2:151. On ���nc� �yet: �l-i İmran S�resi, 3:7. On D�rd�nc� �yet: Nisa S�resi, 4:162. On Beşinci �yet: Nisa S�resi, 4:174. On Altıncı �yet: Fussilet S�resi, 41:44. On Yedinci �yet: Tevbe S�resi, 9:129. On Sekizinci �yet: M�ide S�resi, 5:56. On Dokuzuncu �yet: Tahrim S�resi, 66:8. Yirminci �yet: İsra S�resi, 17:82. Yirmi Birinci �yet veya �yetler: Nahl S�resi, 16:121. En��m S�resi, 6:161. Yirmi İkinci �yet ve �yetler: Y�nus, Yusuf, Ra�d, Hicr, Şuar�, Kasas ve Lokman s�relerinin başlarındaki �yetler. Yirmi ���nc� �yet: Kalem S�resi, 68:32. Yirmi D�rd�nc� �yet veya �yetler: Z�mer S�resi, 39:1. Yirmi Beşinci �yet: Fussilet S�resi, 41:1-2. Yirmi Altıncı �yet: H�d S�resi, 11:105. H�d S�resi, 11:108. Yirmi Yedinci �yet: Saf S�resi, 61:8. Yirmi Sekizinci �yet: Tevbe S�resi, 9:32. Yirmi Dokuzuncu �yet: İbrahim S�resi, 14:1. Yirmi Dokuzuncu �yetin sehvine dair a�ıklama. SEKİZİNCİ ŞU�: Hz.Ali�nin (r.a.) Ris�le-i Nur�a dair ker�metk�r�ne m�jdelerinden ���nc�s�n� a�ıklayan bir risaledir. Bu arada, Bedi�zzaman, Ris�le-i Nur�un kıymet ve �nemini g�steren hakikatleri a�ıklamasının sebep ve hikmetlerini de burada belirtmektedir. ���nc� bir keramet-i Aleviye: Sekiz Remizdir.

Es liegen noch keine Bewertungen vor.

Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet. Mchten Sie Ihre Meinung auch hinzufgen?

Alle Smartphone Infos:

Jetzt einfach scannen und los. Alle Smartphone Infos auf einen Blick.

Ihre Vorteile:

Alle Rechte vorbehalten
Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Shopsystem u. Shopsoftware von store-systems.de